دفتر مرکزی : تهران
021-28423858
تهران
021-28423858
کتاب بچه های قرن پانزدهم هجری-موسسه روایت-روایت پیشرفت

مسافران آخر دنیا

معرفی و بررسی کتاب «بچه های قرن پانزدهم» | ماجرای شکل گیری طرح خدمت رسانی به مناطق محروم بسیج ئانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
تحقیق و تدوین: امیر امیری فر | موسسه تاریخ شفاهی روایت

انتشارات مرکز پژوهشی آموزشی کوثر |  272 صفحه | چاپ اول 1400
برگزیده بخش فرهنگی-اجتماعی نخستین جایزه کتاب روایت پیشرفت