image
img
img
img
img
shape
shape

فراخوان

اولین دوره جشنواره کتاب روایت پیشرفت برگزار می شود. در این جشنواره، جایزه سعید، به کتاب های برگزیده در حوزه های حکمرانی، فرهنگ و هنر، دفاعی- امنیتی، علم و فناوری و ادبیات داستانی و رمان اهدا خواهد شد. کتاب های حوزه روایت پیشرفت به کتاب هایی گفته می شود که تجربه ای از حرکت کشور در مسیر پیشرفت را همراه با فراز و نشیب های آن روایت کرده باشد. این رویداد توسط انجمن روایت پیشرفت که سازمان مردم نهادی متشکل از فعالان حوزه روایت پیشرفت است برگزار می شود.

image

اهداف جشنواره

هدف از برگزاری این جشنواره شبکه سازی فعالان حوزه روایت پیشرفت، ایجاد جریان تولید و نشر آثار روایت کننده تجربه های کشور در مسیر پیشرفت و معرفی این حوزه و آثار آن به گروه های مختلف مخاطبان از جمله نویسندگان و ناشران، صاحبان تجربه و مردم است.

image

آثار جشنواره

آثار هر حوزه توسط هیئت داوران ویژه آن بخش ارزیابی شده و در پایان از سه اثر برگزیده در هر یک از حوزه ها تقدیر خواهد شد. در هر یک از حوزه ها، برگزیده اول 15 میلیون تومان، برگزیده دوم 10 میلیون تومان و برگزیده سوم 5 میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

image

چرایی روایت پیشرفت

روایت تجربه های حرکت کشور در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاستگذاری و حکمرانی، علم و فناوری و دفاعی و امنیتی و بررسی فراز و نشیب ها و نقاط قوت و ضعف کشور در این حرکت ها، می تواند یکی از منابع اصلی برای ترسیم مسیر پیش روی کشور برای حرکت به سوی پیشرفت باشد. آثار مورد نظر نه فقط آثاری برای گزارش دهی یا بیان بولتن وار دستاورد ها، که تلاشی برای روایت دقیق حرکت فردی، سازمانی یا دولتی برای پیشرفت است.

image

ارسال آثار

دبیرخانه این جشنواره از ناشران و نویسندگان دعوت می کند تا آثارشان در رده روایت پیشرفت در حوزه های سیاستگذاری و حکمرانی، فرهنگی و هنری، دفاعی و امنیتی، علم و فناوری و ادبیات داستانی و رمان را به صندوق پستی دبیرخانه به شماره 1416664151 ارسال کنند.

shape
img
img
shape
shape
shape
shape

بخش های جشنواره

فرهنگی

دفاعی - امنیتی

تولید علم و فناوری

حکمرانی

ادبیات داستانی

آثار روایت پیشرفت

item
::.::حکمرانی
item
::.::حکمرانی
item
::.::ادبیات داستانی
item
::.::حکمرانی
item
::.::ادبیات داستانی
item
::.::ادبیات داستانی
item
::.::حکمرانی

با جامعه ما ارتباط برقرار کنید

بالا